...

İlahiyat Fakültesi

T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI UYGULAMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık sınıfının eğitim-öğretim ve sınav esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönerge, 2547sayılı Yükseköğretim Kanununun 49. Maddesi ve 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlar

Arapça hazırlık sınıfının amacı

MADDE 3- (1) Arapça hazırlık sınıfının amacı; öğrencilere alanı ile ilgili olarak Arapça kaynaklardan okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, duygularını ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, Arapça dil becerisini gerçekleştirebilme yeterliliği kazandırmaktır.

(2) Hazırlık sınıfına dinleyici ve misafir kabul edilemez.

Program Geliştirme Grubu

MADDE 4- (1) Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak ve ayrıca bu yönergede belirtilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Dekan tarafından biri başkan, en az üç öğretim elemanından oluşan ‘Program Geliştirme Grubu’ teşkil edilir ve iki yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve bu uygulama esaslarında belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanının da görüşü alınarak Dekan tarafından bir öğretim üyesi Hazırlık Sınıfı Koordinatörü olarak görevlendirilir.

MADDE 5- (1) Hazırlık sınıfı programı ve müfredatı “Program Geliştirme Grubu”  tarafından hazırlanır. Bu program ve müfredatın geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılması için hazırlık sınıfında dersi bulunan öğretim elemanları ile toplantılar ve çalışmalar yapıp bu faaliyetler ile ilgili hazırladığı raporu her yılın sonunda Dekanlığa sunar.

(2) Program Geliştirme Grubu, eğitim-öğretimin bütün şubelerde müfredata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar.

 

Hazırlık sınıfına kayıt ve muafiyet sınavı

MADDE 6- (1) Öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan öğrenciler, Arapça seviyelerinin tespit edilmesi amacıyla muafiyet sınavına tabi tutulurlar.

(2) Bu sınava girmek isteyen öğrenciler Dekanlıkça ilan edilen süre içerisinde başvurmak zorundadırlar.

(3) Muafiyet sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan hazırlık sınıfına kaydedilirler.

(4) Muafiyet sınavına, Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra hazırlık sınıfında okuyup başarısız olan öğrenciler ile hazırlık sınıfında kayıt donduran öğrenciler de girebilirler. Bu öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında ara sınav notları dikkate alınmaz.

(5) Ek kontenjanla Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler için ek muafiyet sınavı açılır.

(6) Muafiyet sınavı başarı notu 100 tam puan üzerinden 70’tir.

(7) Muafiyet sınavı ile ilgili hükümler, Fakülteye yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

MADDE 7- (1) Hazırlık sınıfı öğretimi İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülür.

(2)Hazırlık sınıflarında öğrenim süresi bir akademik yıldır. Her akademik yıl, Fakülte Kurulu tarafından hazırlanan ve Senatoda kabul edilen akademik takvimle düzenlenir.

MADDE 8- (1) Hazırlık sınıfında; Kelime Bilgisi (Sarf); Cümle Bilgisi (Nahiv); Duyma-Anlama (İstima’); Okuma-Anlama (Kıraa); Sözlü Anlatım (Muhadese); Yazılı Anlatım (İmla-İnşa); Arap Fonetiği (Tashih-i Huruf) dersleri okutulur.

(2) Öğrencilere haftada en az 20 saatlik bir program uygulanır.

(3) Program Geliştirme Grubunun teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile mevcut derslere yeni dersler eklenir veya çıkarılır. Derslerin işleyişinde her türlü teknik araç ve gereçten yararlanılır.

Derslere devam

MADDE 9 -(1) Hazırlık sınıfında yılsonu sınavına girme hakkını elde edebilmek için derslere % 80 devam zorunluluğu vardır. Devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin %20’sini aşan öğrenciler yılsonu sınavına alınmazlar. Bu öğrenciler yıl içi başarı notları ne olursa olsun, hazırlık sınıfından başarısız sayılır.

Sınav Komisyonu

MADDE 10-(1) Hazırlık sınıfında sınav sorularını hazırlayıp uygulamak ve değerlendirme yapmak üzere Dekan tarafından biri başkan, en az üç öğretim elemanından oluşan ‘Sınav Komisyonu /komisyonları’ bir yıl süre ile görevlendirilir.

Sınavlar

MADDE 11- (1) Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Hazırlık sınıfı programında muafiyet sınavı, ara sınav, küçük sınav, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı uygulanır.

Ara sınavlar

MADDE 12- (1) Ara sınavların amacı, öğrenciyi yılsonu sınavına hazırlamaktır.

(2) Her yarıyılda 2’den az olamaz.

(3) Ara sınav tarihleri her akademik yılın başlamasını takip eden bir ay içinde ilan edilir.

(4)  Haklı ve geçerli sayılan bir mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler için, mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavları ile ilgili hükümler Senato tarafından düzenlenir.

Küçük sınav

MADDE 13- (1) Yarıyıl içerisinde haberli ya da habersiz olarak ders saati içerisinde yapılan kısa süreli sınavlardır. Bu sınavlar öğrencilerin derslere karşı ilgisini artırmak, öğrendiklerini kısa aralıklarla ölçmek ve eksiklerini gidermek amacıyla her iki yarıyılda uygulanabilir.

Yılsonu Sınavı

MADDE 14 (1) Yılsonu sınavı, bahar yarıyılı sonunda yapılır ve bütün bir yılı kapsar.

(2) Bu sınav, öğrencinin yeterli ölçüde hazırlık eğitimi alıp almadığını ölçer.

(3) Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremezler.

(4) Yılsonu sınavının mazeret sınavı yoktur.

Bütünleme sınavı

MADDE 15- (1) Yılsonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere uygulanan sınavdır.  Bu sınava girebilmek için yılsonu sınavına girme hakkını elde etmiş olmak gerekir. Bütünleme sınavının başarı şartları, yılsonu sınavı ile aynıdır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 16-(1) Hazırlık sınıfında başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır. Öğrencinin yılsonu başarı notu, yıl içi başarı notu ortalamasının % 60’ı ve yılsonu sınavının % 40’ı alınarak hesaplanır. Yılsonu sınavından öğrencinin alacağı not 70’ten aşağı olamaz.

(2) Başarısız öğrencilerin, devam şartını yerine getirmiş olmaları kaydıyla, bir sonraki yılda yapılan muafiyet sınavına girebilmeleri için belirli bir not almış olmaları şartı aranmaz.

Yürürlük

MADDE 17-(1) Bu yönerge Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18-(1) Bu Yönergeyi İlahiyat Fakültesi Dekanı yürütür.