...

İlahiyat Fakültesi

T. C.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

MAZERET SINAVLARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1 - (1) Bu usul ve esaslar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ön

lisans ve lisans programlarında yapılacak mazeret sınavlarıyla ilgili konuları, iş ve işlemleri

düzenlemek amacıyla, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü

maddesi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin 12 nci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2 - (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a) İlgili birim başkanlığı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarının bölüm/program başkanlıklarını,

b) Mazeret sınavı: İlgili birim bölüm/program başkanlığınca kabul edilen haklı ve

geçerli bir sebepten dolayı sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavı,

c) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: T. C. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

ifade eder.

Mazeret hakkı kullanılacak sınavlar

MADDE 3 - (1) Mazeret sınavı hakkı, ara sınavlar için kullanılır.

(2) Bu maddede belirtilenlerin dışındaki sınavlarda mazeret hakkının kullanılabilmesi

için Üniversite Yönetim Kurulunun kararı gerekir.

Sınavlarda kabul edilecek mazeretler

MADDE 4 - (1) Sınavlarda kabul edilecek mazeretler şunlardır:

a) Ülkeyi veya Üniversiteyi temsil: Ülkeyi veya Üniversiteyi temsil amacıyla

bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve yarışmalara resmi görevlendirme ile katılmak.

b) Sağlık sorunları: Öğrenci veya birinci derece yakınlarından biri, sınava girmeyi

engelleyecek bir tarihte hastalanmış olmak veya sağlık sorunu olmak. Bu durumda;

1) Öğrencinin veya birinci derece yakınlarından birinin ameliyat geçirmesi, hastaneye

yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığının veya en az 3 günlük rapor almasını

gerektirecek bir durumunun varlığı hâlinde bu durumunun bir raporla belgelenmesi,

2) Alınacak bu raporun devlet hastanelerinden alınması, acil hallerde özel hastanelere

başvurulmuşsa heyet raporu getirilmesi,

3) Alınacak sağlık raporunun, mazeretin bitiminden itibaren en geç 3 (üç) iş günü

içinde ilgili birime sunulması,

gerekir.

4) Sağlık raporunu Üniversitenin birimlerine veren öğrenciler, raporlu oldukları süre

içindeki hiçbir sınava giremezler; girseler bile sınavları iptal edilir.

c) Vefat: Birinci veya ikinci derece yakınlarından birinin, öğrencinin sınava girmesini

engelleyecek bir tarihte (sınavdan en fazla beş gün önce) vefatı durumunda; vefat belgesinin,

sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde ilgili birime dilekçe ekinde sunulması

gerekir.

ç) Trafik kazası ve beklenmeyen haller

1) Öğrencinin sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğraması

durumunda; ilgili makamdan alacağı kaza raporunun sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş

günü içinde ilgili birime dilekçe ekinde sunulması gerekir.

2) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınavdan bir gün önce veya sınav günü, sınava

girmesini engelleyecek nitelikte bir mücbir sebebin (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım vb.)

vuku bulması hâlinde; ilgili resmî makamlardan alacağı belgenin sınav tarihinden itibaren en

geç 3 (üç) iş günü içinde ilgili birime dilekçe ekinde sunulması gerekir.

3) Öğrenci herhangi bir nedenle gözaltına alınmış veya tutuklanmışsa; ilgili

makamdan alınacak belgenin, sınav döneminin bitimine kadar ilgili birime dilekçe ekinde

sunulması gerekir.

d) Diğer mazeretler: Yukarıda 4 ana başlık altında sayılan mazeretler dışındaki bir

mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse, bu mazeretin belgelenmesi gerekir.

Mazeretin kabulü

MADDE 5- (1) Yukarıda sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen

öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, yukarıdaki

maddelerde belirtilen süreler içinde, gerekli belgeyi de ekleyerek, ilgili birime iletir.

(2) Mazeretin kabul yetkisi, ilgili birimin bölüm/program başkanlığındadır.

(3) Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin listesi, bölüm/program başkanlığı tarafından

ilgili dersin yürütücüsüne ve dekanlığa/müdürlüğe bildirilir.

(4) Mazereti kabul edilmeyen öğrenci o dersin sınavından sıfır almış sayılır.

Mazeret sınavlarıyla ilgili diğer hükümler

MADDE 6- (1) Aynı sınav için birden fazla mazeret sınavı yapılmaz.

2) Mazeret sınavları, ilgili ders dönemi bitmeden yapılır.

3) Mazeret sınavlarının yapılacağı tarih, ilgili bölüm/program başkanlığınca belirlenir

ve en fazla 2 (iki) gün içinde yapılacak şekilde programlanır.

4) Mazeret sınavlarının sonuçları, dersin öğretim elemanı tarafından bu sınavların

bitmesini takip eden en geç üç gün içinde Öğrenci Bilgi Sistemine girilerek ilan edilir.

5) Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin, ders dönemi bitmeden ve

mazeretin sona ermesinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde kendisi veya bir yakını

aracılığıyla ilgili birime, varsa mazeretlerini gösteren belgeleri ekledikleri dilekçe ile

başvurmaları gerekir.

Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar

Madde 7- (1) Senatonun 08/11/2012 tarihli ve 2012.13.107 sayılı kararıyla kabul

edilen T.C. Nevşehir Üniversitesi Mazeret Sınavları İle İlgili Usul ve Esaslar yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Usul ve Esaslar Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Usul ve Esaslar Rektör tarafından yürütülür.